Czym jest pole golfowe w świetle przepisów?


Aby określić na czym polega budowa pola golfowego, niezbędne jest zdefiniowanie pól golfowych.

 

 

Czym jest pole golfowe w świetle przepisów budowlanych?

 

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) umieszcza pola golfowe w klasie  2412, wśród obiektów budowlanych – budowli sportowych i rekreacyjnych, stawiając je na równi z wesołym miasteczkiem, wyciągiem narciarskim, skocznią narciarską, torem bobslejowym, przystanią jachtową, wyposażeniem plaży albo ogrodem zoologicznym. Czy pole golfowe naprawdę jest obiektem budowlanym?

 

Obiekt budowlany a pole golfowe

Aby przeanalizować pole golfowe w tym świetle, przytoczymy definicję budowli (źródło: Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB)”: „…Przez obiekty budowlane rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych…” . Ustawa Prawo budowlane w art. 3 ust. 1 wraz z ust. 3 nie wnosi niczego nowego do przytoczonej definicji. Brzmienie Prawa budowlanego po nowelizacji w 2015 roku uściśla obiekt budowlany, jako „…budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.”

 

Roboty budowlane a budowa pola golfowego

Definiując roboty budowlane odnieść się należy do ich określenia w przepisach Prawa budowlanego, które w art. 3 ust. 7 stanowi, że przez „…roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego…” .  Tu należy wskazać, że próby posługiwania się w powyższym względzie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (słownik CPV), zmieniającym definicję robót budowlanych wyłącznie na potrzeby Prawa zamówień publicznych, jest błędne i również stanowi nadinterpretację prawa.

 

Czym w rzeczywistości jest pole golfowe?

 

Fakty:

  1. Pole golfowe jest ukształtowane tak aby spełniało reguły gry w golfa.

Komentarz: Zakwalifikowanie golfowego ukształtowania terenu jako budowli ziemnej, która – w myśl art. 3 ust. 3 Prawa budowlanego – wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, nie znajduje umocowania w prawie i stanowi nadinterpretację przepisów prawa budowlanego. To bardzo uproszczona, lecz prawdziwa i udowodniona teza.

  1. Pole golfowe wyposażone jest w melioracje wodne: drenaż niesystematyczny, drenaż systematyczny i nawodnienie ciśnieniowe.

Komentarz: Melioracje wodne nie są wynikiem robót budowlanych. Zgodnie z definicją są to „…zabiegi uprawowe o długotrwałym, zwykle kilkuletnim działaniu, mające na celu polepszenie właściwości fizyczno-chemicznych oraz stosunków wodnych w glebach…. Melioracje szczegółowo reguluje ustawa Prawo wodne w Rozdziale 3.

 

Czy pole golfowe jest obiektem budowlanym?

 

Reasumując powyższe rozważania, z punktu widzenia polskich przepisów budowlanych nie da się jednoznacznie zakwalifikować pola golfowego jako obiektu budowlanego. Owszem, na terenie pola golfowego mogą znajdować się obiekty budowlane: zbiorniki retencyjne wody do nawadniania, obiekty inżynieryjne: np. sztuczne cieki, mury oporowe, kładki, obiekty kubaturowe, itp… ale nie muszą. Samo pole golfowe nie jest obiektem budowlanym. Jest urządzonym w zieleni terenem, przystosowanym za pomocą robót agrotechnicznych i melioracji do gry w golfa, według jej reguł.

Przez rokiem 2002 w Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (KOB) pole golfowe było zasadzeniem wieloletnim i obiektem sportu i rekreacji. Od tego czasu zmieniła się jedynie klasyfikacja, która w zakresie pól golfowych jest oderwana od przepisów Prawa budowlanego. Ponieważ – jak wykazaliśmy – pole golfowe bez wątpliwości jest zagospodarowaniem terenów zielonych, żaden z obiektów przez nas budowanych nie musiał mieć pozwolenia na budowę, nie miał takiego pozwolenia i nie był samowolą budowlaną.

 

W świetle obowiązującego obecnie prawa, podstawą do rozpoczęcia działań inwestycyjnych budowy pola golfowego jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.